Duomenų valdytojas ir tvarkymo tikslas. UAB „Žaliasis pipiras“ prekinis
ženklas „Maisto ritmu” (toliau Maisto ritmu), kaip duomenų valdytoja,
gavusi Jūsų sutikimą, tvarkys Jūsų pateiktus, žemiau nurodytus Asmens
duomenis.
Identifikacijos ir kontaktiniai duomenys: vardas; pavardė; gimimo metai;
lytis; amžius; el. pašto adresas; telefono numeris; skype vardas; gyv.
vietos adresas; adreso tipas (namų, darbo); šalis; miestas; mikrorajonas;
Individualios komunikacijos informacija: el. laiško siuntėjo serverio IP
kodas ir IP adresas; susitikimo duomenys (data, suplanavęs asmuo,
susitikime dalyvavęs asmuo); planuojami susitikimai (data, laikas,
užregistravęs asmuo, užrašai); duomenų šaltinis (iš kur gauti duomenys,
šaltinio pavadinimas, duomenų gavimo data, asmuo suvedęs duomenis).
Saugojimo terminas. Asmens duomenis Maisto ritmu tvarkys 2 metus nuo
šios dienos. Po to Asmens duomenis, kurių tvarkyti neturėsime teisinio
pagrindo, saugiai sunaikinsime, išskyrus Jūsų sutikimo davimo faktą
patvirtinančią informaciją, kurią saugosime ne ilgiau kaip 10 metų,
siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Maisto ritmu reikalavimus.
Asmens duomenis minimalia būtina apimtimi taip pat galime perduoti
trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas EuroJob+ ar UAB Eurobelita
įmonėms, įskaitant teisės, mokesčių, verslo, personalo administravimo,
buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka
kompetentingoms valstybės institucijoms.
Duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka. Duomenys gali būti renkami,
tvarkomi ir saugomi (įskaitant pasitelkiant paslaugų teikėjus, įsteigtus ir
duomenis tvarkančius už Europos Sąjungos ribų), teikiami, tiek
skaitmenine forma, tiek materialiose laikmenose, bet kokiomis
priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į
tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų ir teisėtą tvarkymą.
duomenų.

Automatizuotas duomenų tvarkymas. Jūsų asmens duomenis tvarkysime
automatizuotu būdu. Jūs turite teisę prašyti ne automatizuotu būdu
peržiūrėti automatizuoto duomenų tvarkymo ir profiliavimo rezultatus.
Duomenų šaltiniai. Asmens duomenis gauname iš Jūsų, sugeneruojame
patys ir/ar trečiųjų asmenų.
Jūsų teisės. Turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su
tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis, ištaisyti duomenis, pareikalauti
ištrinti Jūsų Asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su
tvarkymu, turite teisę į duomenų perkeliamumą, bet kada atšaukti
sutikimą(-us), kreiptis į priežiūros instituciją. Dėl savo Asmens duomenų
tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių galite kreiptis
el. paštu info@maistoritmu.lt ar atvykę į Maisto ritmu biurą.
Sutikdamas, patvirtinu, kad:Pateiksiu tikslius ir teisingus savo Asmens
duomenis.
Susipažinau su sutikimu, jį supratau, uždaviau rūpimus klausimus dėl
Asmens duomenų tvarkymo Maisto ritmu ir į juos buvo atsakyta.